Quyển thứ năm – Năm thứ ba đời sống công khai

1* TẠI NAZARÉT. SỰ GIẢI HÒA. CHUẨN BỊ KHỞI HÀNH
2  KHỞI HÀNH TỪ NAZARÉT
3  ĐI VỀ JIPHTAEL
4* GIÊSU TỪ BIỆT HAI MÔN ĐỆ
5* GIÊSU ĐAU ĐỚN, CẦU NGUYỆN VÀ THỐNG HỐI
6  TỪ PTOLÊMAI ĐẾN TYR
7  KHỞI HÀNH TỪ TYR TRÊN CHIẾC TÀU CỦA NGƯỜI CRÉTOIS
8  BÃO TỐ VÀ CÁC PHÉP LẠ Ở TRÊN TÀU
9  CẬP BẾN VÀ LÊN BỜ TẠI SÉLEUCIE
10  TỪ SÉLEUCIE TỚI ANTIOCHE
11  HỌ ĐI ANTIGONÊA
12  TỪ BIỆT TẠI ANTIOCHE
13  TÁM NGƯỜI TRỞ VỀ ACZIB
14  Ở ACZIB VỚI SÁU TÔNG ĐỒ
15 GIẢNG TIN MỪNG TẠI BIÊN GIỚI PHÊNICI
16  GIÊSU TẠI ALEXANDROCÈNE
17  NGÀY HÔM SAU TẠI ALEXANDROCÈNE
18  NGƯỜI MỤC ĐỒNG ANNA DẪN GIÊSU VỀ ACZIB
19  BÀ MẸ NGƯỜI CANANE
20  BATÔLÔMÊO KHÁM PHÁ RA CÁI TẠI SAO…
21  TRÊN ĐƯỜNG TRỞ VỀ GALILÊ
22  GẶP JUDAS ISCARIOT VÀ TÔMA
23  ISMAEL BEN FABI
24  GIÊSU TẠI NAZARÉT VỚI CÁC ANH HỌ. VỚI PHÊRÔ VÀ TÔMA
25  NGƯỜI ĐÀN BÀ GÙ LƯNG Ở COROZAIN
26* CÂY SUNG KHÔNG TRÁI. TRÊN ĐƯỜNG ĐI SÉPHET
27  KHI ĐI VỀ MEIERON
28  TẠI MỒ CỦA HILLEL Ở GISCALA
29* CHỮA NGƯỜI CÂM ĐIẾC Ở GẦN BIÊN GIỚI PHÊNICI
30* GIÊSU TẠI CÉDÈS
31  KHI ĐI VỀ CÊSARÊ PHILIPPHÊ
32  TẠI CÊSARÊ PHILIPPHÊ
33  TẠI LÂU ĐÀI Ở CÊSARÊ PANÉADE
34 GIÊSU NÓI TRƯỚC VỀ CUỘC TỬ NẠN CỦA NGƯỜI LẦN THỨ NHẤT. NGƯỜI QUỞ TRÁCH PHÊRÔ
35* LỜI TIÊN TRI VỀ PHÊRÔ VÀ MARGZIAM. NGƯỜI MÙ TẠI BÉTSAIĐA
36* TỪ CAPHANAUM TỚI NAZARÉT VỚI MANAEN VÀ CÁC NỮ MÔN ĐỆ
37* GIÊSU HIỂN DUNG VÀ CHỮA NGƯỜI BỊ ĐỘNG KINH
38  GIÁO HUẤN CÁC MÔN ĐỆ SAU SỰ HIỂN DUNG
39 THUẾ ĐỀN THỜ VÀ ĐỒNG TIỀN TRONG MIỆNG CÁ
40* KẺ LỚN NHẤT TRONG NƯỚC TRỜI. THẰNG BÉ BENJAMIN Ở CAPHANAUM
41  BENJAMIN SẼ TRUNG THÀNH TỚI CHẾT
42  BÁNH HÓA NHIỀU LẦN THỨ HAI
43  PHÉP LẠ SIÊU NHIÊN: SỰ TĂNG GẤP BỘI LỜI CHÚA
44  BÁNH BỞI TRỜI
45* MỘT MÔN ĐỆ MỚI: NICÔLAI NGƯỜI ANTIOCHE
46  GIÊSU ĐI VỀ GADARA
47 BAN ĐÊM TẠI GADARA VÀ CUỘC KHỞI HÀNH. SỰ LY DỊ
48  GIÊSU TẠI PELLA
49 Ở BÊN NGOÀI JABÈS GALAAD, TRONG NHÀ CỦA MATHIA
50  CHỮA NGƯỜI ĐÀN BÀ CÙI – BÔNG HỒNG JÊRICÔ
51  PHÉP LẠ VỀ SÔNG GIOĐAN KHI NƯỚC LŨ
52  TRÊN BỜ BÊN KIA SÔNG. GẶP MẸ
53 TẠI RAMA. SỐ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN
54* GIÊSU TẠI ĐỀN THỜ. KINH LẠY CHA VÀ DỤ NGÔN VỀ CÁC NGƯỜI CON
55  GIÊSU TẠI GÉTSÊMANI VÀ BÊTANI
56  CÁC LÁ THƠ TỪ ANTIOCHE
57  THỨ NĂM TRƯỚC LỄ VƯỢT QUA
PHẦN THỨ NHẤT
58 THỨ NĂM TRƯỚC LỄ VƯỢT QUA
59  THỨ NĂM TRƯỚC LỄ VƯỢT QUA
PHẦN THỨ BA: CÁC GIÁO HUẤN KHÁC
60 THỨ NĂM TRƯỚC LỄ VƯỢT QUA
61* THỨ NĂM TRƯỚC LỄ VƯỢT QUA
62* NGÀY ÁP LỄ VƯỢT QUA.
63  NGÀY ÁP LỄ VƯỢT QUA.
64  NGÀY ÁP LỄ VƯỢT QUA
65  NGÀY ÁP LỄ VƯỢT QUA.
66 NGÀY THỨ BẢY LỄ BÁNH KHÔNG MEN
67  “MATTA, MATTA, CON LO NHIỀU CHUYỆN QUÁ!”
68 GIÊSU NÓI TẠI BÊTANI
69  ĐI TỚI NÚI ADOMIN
70  SAU CUỘC TĨNH TÂM TẠI CARIT
71* NHỮNG NGƯỜI PHÁI KHỔ HẠNH VÀ PHÁI PHARISIÊU. DỤ NGÔN VỀ VIÊN QUẢN LÝ BẤT TRUNG
72* TRONG NHÀ CỦA VERONICA
73* TẠI KHÚC SÔNG CẠN GIỮA JÊRICÔ VÀ BÊTABARA
74  TẠI NHÀ CỦA SALÔMÔN
75 GIẢNG THUYẾT TẠI NGÃ TƯ GẦN LÀNG CỦA SALÔMÔN